درخواست نمایندگی

درخواست نمایندگی

 
 مشاوره مهاجرت به فکس دیجیتال
مهاجرت به فکس سرور

خدمات مشاوره در حوزه فکس سرور دیجیتال digital faxserver بر پایه سخت افزارهای مناسب ارسال و دریافت فکس در شبکه و معرفی ابزارها و تجهیزات لازم جهت مهاجرت به سمت فکس سرور faxserver
 
 استقرار راهکار فکس تحت شبکه
راهکار فکس تحت شبکه

طراح و پیاده سازی سامانه فکس دیجیتال در بستر شبکه ارتباطی سازمان بر پایه نیاز ها و ملاحظات مختلف، همچنین آموزش راهبری و سرپرستی سیستم فکس سرور جدید
 
 تامبن تجهیزات سرور فکس و پشتیبانی
تجهیزات فکس سرور

تامین تجهیزات فکس سرور ، پشتیبانی و نگهداری زیرساخت نرم افزاری و سخت افزاری فکس سرور سازمان و محافظت از دارایی های سازمان و ارائه خدمات پشتیبانی سرور فکس
 
 مشتریان فکس سرور
مشتریان ما
 
  برچسب شده با دریافت فکس شبکه
مطالب/ ارسال فکس از طریق ایمیل با استفاده از فکس سرور myFAX                            
      یکی از روشهای بسیار آسان و مطمئن برای ارسال و دریافت فکس در شبکه امکان استفاده از سیستمهای مدیریت ایمیل و اتصال ایمیل سرور به فکس سرور شبکه می باشد . کاربران زیادی در سازمانها ارسال و دریافت بسیاری از مکاتبات خود را از طریق ایمیل و نرم افزارهای مدیریت ایمیل مانند نرم افزار بسیار کامل و کاربردی Microsoft outlook انجام میدهند .
پنجشنبه 20 خرداد 1395